HOTLINE 0236 3888 344

Ban lãnh đạo

DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO VN ĐÀ THÀNH GROUP

 

1. TRẦN QUỐC BẢO - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

2. PHAN THỊ NĂM - TỔNG GIÁM ĐỐC

 

3. TRẦN VĂN CẢM - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

4. TRẦN VĂN CƯỜNG - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

5. NGUYỄN THỊ XUÂN LÝ - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC