HOTLINE 0236 3888 344

Các đơn vị trực thuộc

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

A. KHỐI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC                                                                                                    

1.Chi nhánh tỉnh Quảng Nam                                                                                                                

2.Chi Nhánh tỉnh Đăk lăk

3.Xí nghiệp Xây lắp số I

4. Ban Quản lý các dự án

 

B. KHỐI VĂN PHÒNG

1.Phòng tài chính – kế toán

2.Văn phòng ( Pháp chế - Tổ chức - Hành chính - Truyền thông - Đối ngoại)

3.Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật

4. Phòng Kinh doanh

5. Phòng Pháp chế

 

C. KHỐI CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

1. Công ty Cổ phần VN Đà Thành Land.

2. Công ty Cổ phần VN Đà Thành Services.

     2.1 Ket Mart.

     2.2 Ket Center.

     2.3 Parrot Luxury Car.      

3. Công ty Cổ phần VN Đà Thành Hotel.

4. Công ty Cổ phần Vĩnh Lạc - VN Đà Thành Construction.

5. Công ty TNHH MTV Vườn Phố Hội.

6. Trung tâm TDTT MMA.

 

D. CÁC HỘI ĐỒNG

1. Hội đồng Tài chính

2. Hội đồng lựa chọn nhà thầu

3. Hội đồng Kinh doanh

4. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng